Okeechobe's Lootah 
"Frenske"
 
 
 
 
DOB: 24-07-2014
(ch. Okeechobee's Igashu & Mooncraft's Simply Smashing)
PLL clear
 
 
 
 
Okeechobee's Muraco
"Murphy"DOB : 22-08-2013
(multi ch. Okeechobee's Eyota & Okeechobee's Tai-Me)
PLL clear 
co-owned with D. & R. Molenberghs- VanderPerre


Okeechobee's Sinopa
"Freek"DOB : 28-05-2012
(NJK. Lux. Y.ch, GW'11 Okeechobee's Igashu & Okeechobee's Tai-Me)
PLL clear


 REJS'14 Okeechobee's Chilam
" Spuds jr. "


DOB: November 25 th 2012
(multi ch.Okeechobee's Wenonah & Camilo von der Alten Veste )
PLL carrier
 
 
 
                         
       NJK, Lux.Y.ch,W'11, Nl. DK. Int.champion. 
      Okeechobee's Igashu
                "Moos"          


 

  


DOB :April 10 th 2010
(multi ch.Anirella's Prime Minister & multi ch.Okeechobee's Kahsha)
PLL clear  
                                                                       
                Okeechobee's Skah
                                                                              "Skah " DOB : April 10 th 2010 

(multi.Anirella's Prime Minister & ch.Okeechobee's Kahsha)

PLL clear